Βρίσκεται στο Ναύπλιο, έχει διάμετρο 7 μέτρα και ξύλινο σκελετό με τεχνολογία γεωδαιτικου θόλου. Υπολείπεται πάτωμα και τελευταίο χέρι επιχρίσματος.

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853